Waarom het kiesstelsel niet het allerbelangrijkste is. Enkele adviezen in relatie tot de plannen voor een wijziging van het Surinaamse kiesstelsel.

Één van de speerpunten van de Surinaamse politieke partij DOE is een hervorming van het kiesstelsel. Op hoofdlijnen lijkt het voorstel van DOE zeker een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Ik zou echter de discussie iets breder trekken. Voor mij lijken er nl. naast het kiesstelsel nog een aantal zaken van belang die niet te maken hebben met het kiesstelsel als zodanig maar met het reglement van orde van De Nationale Assemblée:

  1. het aantal zetels in DNA;
  2. het aantal beleidsmedewerkers per DNA-lid;
  3. de bevoegdheden van kleinere fracties.

Op punt 1 denk ik dat DNA van Suriname groot genoeg is. Het land heeft een relatief kleine bevolking, dus 51 leden lijkt precies goed. Ter vergelijking: Costa Rica, met 4 miljoen inwoners (ook een kleine bevolking maar wel groter dan Suriname), heeft een parlement van slechts 57 leden, en dat werkt prima. Verschil is wel dat elk lid van het parlement recht heeft op 6 beleidsmedewerkers, wat echt nodig is om het werk aan te kunnen.

Hiermee kom ik op punt 2. Voldoende beleidsmedewerkers is voor kleine fracties van enorm belang omdat het hun slagkracht sterk vergroot. De regeringspartijen kunnen leunen op het werk van de ambtenaren van de overheid, maar een kleine fractie zoals DOE kan dat niet.

Voor wat betreft punt 3 is m.i. de waarborging van de rechten van parlementaire minderheden minstens zo belangrijk als het kiesstelsel. Naast het initiatiefrecht, moeten de mogelijkheid om debatten aan te vragen, kamervragen te stellen, onderzoekscommissies in te stellen, enz. toegankelijk zijn voor kleine fractie. Dergelijke bevoegdheden moeten niet afhankelijk zijn van een minimum aantal DNA-leden maar zouden per fractie moeten worden kunnen aangevraagd/gebruikt. Als dit goed geregeld is in het Reglement van Orde voor De Nationale Assemblée kunnen kleine fracties een rol van betekenis spelen, zelfs al is het kiesstelsel onrechtvaardig.

Nu het kiesstelsel zelf. Wellicht ten overvloede: het perfecte kiesstelsel bestaat niet. Het belangrijkste is om zoveel mogelijk uit te gaan van de specifieke context van het land, en uiteraard een goede mix te vinden tussen representativiteit én regeerbaarheid. Dus: voldoende fracties om de stem van het volk tot uitdrukking te doen komen, maar ook weer niet teveel fracties omdat een te verdeeld parlement moeilijk tot beslissingen kan komen, vooral als er geen cultuur van coalitieregeringen bestaat. Ook moeten de rechten van minderheden worden gewaarborgd (vandaar mijn insistentie op bovengenoemd punt 3).

Tot slot moet in principe voorkomen worden dat één fractie de absolute meerderheid heeft in het parlement omdat dan tegenspraak en politieke controle minder relevant worden (maar ook dat kan gecompenseerd worden als het op punt 3 goed geregeld is).

Persoonlijk ben ik een groot voorstander van Evenredige Vertegenwoordiging, al is bekend dat een dergelijk systeem het beste werkt in landen met een klein parlement omdat anders het risico op fragmentatie (versnippering) te groot is. Voor de Surinaamse DNA met haar 51 leden lijkt het precies goed. Meer leden lijkt me echt niet nodig; meer beleidsmedewerkers per DNA-lid wel.

Evenredige Vertegenwoordiging in één nationaal kiesdistrict als in Nederland lijkt me voor Suriname echter niet verstandig omdat de bevolking niet evenredig over het land verspreid is, maar sterk geconcentreerd is in Paramaribo. Een dergelijk kiesstelsel zou in de praktijk betekenen dat verkiezingscampagnes alleen in Paramaribo gevoerd zouden worden en de belangen van de rest van het land zal worden “vergeten.” Er is dus niet te ontkomen aan een districtenstelsel.

Ik zie voor een districtenstelsel twee mogelijkheden: a) Evenredige Vertegenwoordiging op districtsniveau en b) of een gemengd stelsel met Evenredige Vertegenwoordiging op districts- en op nationaal niveau zoals DOE voorstelt. Beide opties lijken me heel redelijk, waarbij de eerste wellicht eenvoudiger te begrijpen is. Er zouden verschillende simulaties uit kunnen voeren om de effecten van beide opties (en variaties daarvan) te testen.

Van belang lijken me wel de volgende punten: 1) het aantal DNA-leden per district moet gekoppeld zijn aan de bevolking in dat district (dat is volgens mij het grootste probleem met het huidige kiesstelsel), 2) de districten dienen samen te vallen met de administratieve verdeling van het land, 3) de huidige districten die historisch zijn gegroeid dienen te worden gehandhaafd om discussies daarover te voorkomen (risico voor “gerrymandering”) en 4) regionale partijen (met vertegenwoordiging in slechts één district) dienen te worden toegestaan.

Het koppelen van het aantal vertegenwoordigers per district aan de bevolking is de eerste en belangrijkste stap. Maar naast het kiesstelsel zou ik ook vooral inzetten op de perfectionering van het reglement van orde van DNA zelf, om daarin de positie van oppositiefracties, in het bijzonder kleinere fracties, te waarborgen. Hierbij is de interne (administrative) organisatie van het parlement van enorm belang.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: