Pleidooi voor een richtinggevend referendum over het lidmaatschap van Nederland van de Europese Unie

In zijn essay “Organiseer een referendum over vergezichten”, verschenen in het Financieel Dagblad van 22 juli 2016, houdt Henk Krijnen een prikkelend pleidooi voor een “richtinggevend referendum” over de positie van Nederland binnen de Europese Unie.

Krijnen stelt voor om “een nieuw referendum over de positie van Nederland in de EU (…) niet te koppelen aan een reeds beklonken verdrag of een vastgestelde wet, maar het richtinggevend te maken”, als antwoord op “de noodzaak tot het hebben van een duidelijk en door de bevolking gedragen vergezicht.” De focus komt te liggen op visievorming (vergezichten) en niet op besluiten die al genomen zijn, want dan is een referendum, zoals Krijnen terecht opmerkt, inderdaad mosterd na de maaltijd.

Een dergelijk richtinggevend referendum is de moeite van het proberen waard. Burgers krijgen een beeld voorgeschoteld van de opties (scenario’s) die er zijn “door niet twee, maar meerdere opties te formuleren die goed worden uitgewerkt en waarover debatten worden gehouden, in het bijzonder over de voor en nadelen, de uitvoerbaarheid en de implicaties.” Dat is normaalgesproken de taak van de talloze adviesraden die Nederland rijk is, maar daar hebben gewone burgers vaak geen inspraak in of ze kennen de kanalen niet om hun mening te kunnen geven.

Een probleem met normale referenda is dat ze binair zijn (ja/nee), waarbij geen ruimte is voor een middenweg of een nadere onderhandeling. Bij de Brexit in het VK is dat probleem heel duidelijk: niemand weet welk Brexit-scenario gevolgd moet worden. Een richtinggevend referendum met meerdere opties zou dit op moeten lossen. (Dat is overigens niet vanzelfsprekend. Bij een referendum in 1998 in Puerto Rico kon gekozen worden uit vier opties mbt de relatie van het eiland met de VS, gaande van nauwere integratie tot onafhankelijkheid. Er was ook een vijfde antwoordmogelijkheid: “geen van de bovengenoemde.” Die won, met 50,3%…)

Het succes van een richtinggevend referendum hangt naar mijn mening van drie factoren af:

  1. Welke politieke spelers hebben de macht om een referendum uit te schrijven? Mijn aanname is dat het uitschrijven van een referendum alleen zal gebeuren als het in het belang is van de actoren die daartoe bevoegd zijn. In Nederland is dat de Tweede Kamer en sinds 2015 bestaat er de mogelijk voor een volksinitiatief (300.000 kiesgerechtigden), dus zijn er in feite twee actoren die een referendum kunnen uitschrijven. Is dit wel in het belang van deze actoren een referendum uit te schrijven?
  2. Wie formuleert de vraag van het referendum? De vraagstelling is van groot belang, want daar hangt vanaf uit welke opties gekozen kan worden en dus ook uit welke opties niet gekozen kan worden. Vaak wordt m.i. onderschat hoeveel invloed de politieke speler heeft die de macht heeft om de vraag te formuleren. Deze vraag is van bijzonder belang bij een “richtinggevend referendum”, waarin de kiezen meerdere opties gegeven wordt.
  3. Onder welke voorwaarden is de uitslag van het referendum bindend? Als het referendum niet bindend is, dan kunnen we het net zo goed laten zitten en een eenvoudige opiniepeiling houden! In 2005 is het Verdrag van Lissabon gewoon aangenomen nadat er voor ons besloten was dat er wél recht gedaan was aan het NEE-stem. Is het daarom niet idealistisch om te verwachten dat de uitslag van een dergelijk referendum gerespecteerd zal worden? De ervaring uit het verleden stemt me niet hoopvol. Dat is met het referendum van 2005 niet gebeurd, en het ziet ernaar uit dat dat met het referendum van 2016 ook niet zal gebeuren.

Een richtinggevend referendum zou visie moeten geven voor de lange termijn. Normaalgesproken is het juist de rol van politieke partijen om lange termijnvisies te presenteren aan hun kiezers. Het feit dat dit onvoldoende gebeurd en dat politieke partijen lang niet altijd kleur bekennen, is zorgelijk. Tot op zekere hoogte kan geconcludeerd worden dat een richtinggevend referendum feitelijk een soort compensatie is voor het verzuim van politieke partijen om deze rol te vervullen.

Een referendum is voornamelijk een instrument om een beslissing te forceren als het parlement er niet uitkomt (juist vanwege de versplintering en meerdimensionaliteit van het politieke spectrum) of als het onderwerp dermate belangrijk is dat het volk zich hier direct over moet uitspreken. Dat is een uitstekende rechtvaardiging voor een richtinggevend referendum over de Europese Unie.

 

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: