Websiteadres: www.platformvoorchristelijkepolitiek.nl

De naam van de instelling: Stichting Platform voor Christelijke Politiek

RSIN/fiscaal nummer: 50264249

Contactgegevens: info@platformvoorchristelijkepolitiek.nl

Doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel:
a. het ondersteunen en ontwikkelen van internationale, christelijke politieke partijen, maatschappelijke organisaties of bewegingen, dan wel van politici, politieke partijen, maatschappelijke organisaties of bewegingen die direct of indirect bij christelijke politiek betrokken zijn, door training en scholing;
b. het verlenen van financiële, materiële en geestelijke steun aan alle actoren die direct of indirect betrokken zijn bij christelijke politiek.
c. het bevorderen van een christelijke visie op politiek en overheidsbeleid in zowel binnen- als buitenland, in het bijzonder in Latijns-Amerika en op de Caraïben;
d. het creëren van draagvlak voor christelijke politiek door middel van de vorming van een breed netwerk van christelijke actoren die direct of indirect bij de politiek betrokken zijn, in binnen- en buitenland, in het bijzonder in Latijns-Amerika en de Caraïben;
e. het doen van onderzoek en het ontwikkelen en faciliteren van trainingen, workshops en presentaties om de grondslagen van de christelijke politiek uit te dragen en om de christelIjke integriteit van de politieke actoren te bevorderen;
f. het bedenken en uitvoeren van beleidsbeïnvloedingsstrategieën om christelijk politieke actoren te ondersteunen en de politiek in het algemeen te voeden met informatie en argumenten om het christelijke geluid in de politiek te laten horen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De grondslag van de stichting is de Bijbel, zijnde het geïnspireerde Woord van God.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren en faciliteren van trainingen en cursussen;
b. het organiseren en faciliteren van netwerkconferenties en uitwisseling,
c. het ontwikkelen en uitbrengen van politieke publicaties en
d. het realiseren van ondersteunende activiteiten in de meest brede zin van het woord, waaronder fondsenwerving en promotionele activiteiten ten behoeve van de stichting, welke kunnen bijdragen aan bovengenoemde doelstelling.
3. De stichting dient het algemeen belang.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan: Jaarplan 2010-2011 | Jaarplan 2012 | Jaarplan 2013 | Jaarplan 2014 | Jaarplan 2015 | Jaarplan 2016 | Jaarplan 2017 | Jaarplan 2018

Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris-penningmeester en een bestuurslid.

Namen van de bestuurders: Frans Visscher (voorzitter), Marijke Krijnen (penningmeester / secretaris), Gerrit Brink (lid)

Beloningsbeleid: Het bestuur van de stichting fungeert onbezoldigd, op basis van vrijwilligheid. De stafleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2010-2011 | Jaarverslag 2012 | Jaarverslag 2013 | Jaarverslag 2014 | Jaarverslag 2015 | Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2017

Financiële verantwoording: Jaarrekening 2012 | Jaarrekening 2013 | Jaarrekening 2014 | Jaarrekening 2015 | Jaarrekening 2016Jaarrekening 2017